RODO

Klauzula informacyjna dla kontrahentów w zakresie przetwarzania danych osobowych przez spółkę ALCO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Lublinie

Stosując się do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) chcemy przekazać kilka informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Alco Sp. z o.o. s.k. w Lublinie.

  1. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Alco Sp. z.o.o s.k. z siedzibą w Lublinie przy ul Blacharska 7, posiadająca NIP: 946-268-54-68, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod numerem KRS: 0000761329, (zwana dalej Administratorem), dane do kontaktu z Administratorem w sprawie przetwarzania danych osobowych: www.alco.lublin.pl, e-mail biuro@alco.lublin.pl , tel. 883 909 707;

W niniejszej informacji, Administrator opisuje cele przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do osób fizycznych będących:

  • klientami, dostawcami, odbiorcami lub innymi kontrahentami;
  • pracownikami lub współpracownikami;
  • innymi osobami lub podmiotami, których dane przetwarza Administrator w celu zawarcia lub realizacji łączącej już strony współpracy.

Lp.

Cel przetwarzania

Podstawa przetwarzania

Retencja danych

1

Zawarcie i realizacja umowy zarówno z Klientami (np.: zakup lub dostawa produktów, instalacja, serwis), jak i innymi kontrahentami (np.: zlecanie wykonywania określonych usług).

art. 6, ust.1, lit. b RODO

do wykonania umowy, gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

W trakcie realizacji umowy oraz po jej zakończeniu, w przypadku dochodzenia lub obrony roszczeń.

2

Prowadzenie rachunkowości, obowiązki podatkowe (wystawianie i gromadzenie faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych).

art. 6, ust.1, lit. c RODO

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze m.in.:

  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

3

Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności (np.: reklamacja, windykacja).

art. 6, ust.1, lit. f RODO

do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora m.in.:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego.

4

Marketing bezpośredni produktów i usług własnych Administratora.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług i produktów.

Do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych.

5

Monitoring wizyjny dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (wizerunek, osób odwiedzających i przebywających na terenie Spółki np.: Klienci, Pracownicy).

art. 6, ust.1, lit. f RODO

  • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Nie dłużej niż 21 dni, chyba że zajdzie uzasadniona konieczność przechowywania zapisu monitoringu dla celów dowodowych.

2. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator jest zobowiązany przekazać dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usług w zakresie usług prawnych, informatycznych, pocztowych, kurierskich i transportowych, celnych oraz innych wynikających z konieczności realizacji danego celu przetwarzania.


3. W zależności od podstawy prawnej, na podstawie której przetwarzamy Państwa dane, mają Państwo uprawnienie do:

a) uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich w tym otrzymani a ich kopii oraz innych informacji opisanych w art. 15 RODO; - możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane;

b) żądania w zakresie sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO) korzystając z tego prawa można zgłosić do Administratora konieczność poprawienia niepoprawnych poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych;

c) żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym - żądanie przysługuje w przypadkach opisanych art. 17 RODO) Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora;

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (żądanie przysługuje w przypadkach opisanych art. 18 RODO); realizacji prawa do przenoszenia danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie udzielonej zgody (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (w oparciu o art. 6 ust 1 lit. b RODO) (art. 20 RODO).

4. Niezależnie od wyżej wymienionych uprawnień możecie Państwo w dowolnym momencie:

a) wnieść sprzeciw do Administratora, na wyżej wskazane dane kontaktowe, wobec przetwarzania swoich danych opartego na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. W takim przypadku Administrator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń;

b) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

c) wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest udzielana zgoda - art. 6, ust.1, lit. a RODO, umowne wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z zawieraniem i realizacją umowy między stronami - art. 6, ust.1, lit. b RODO lub obowiązkowe dla celów wynikających z przepisów prawa - art. 6, ust.1, lit. c RODO, wszędzie tam, gdzie Administrator powołuje się art. 6, ust.1, lit. f RODO dane przetwarzane sądo celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

6. Informujemy, że nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu które wywoływałoby wobec Państwa skutki prawne.

Nie pozyskujemy danych osobowych z zamiarem przekazywania ich do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Adres siedziby firmy:

ul. Blacharska 7
20-209 Lublin
Lokalizacja firmy

kontakt:

E-mail: biuro@alco.lublin.pl
Telefon: (81) 749-34-99
Tel. komórkowy: 505-044-666
Fax: (81) 745-11-45

Informacje:

Czynne:
Poniedziałek - Piątek: 7.00-15.00

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.